جدول پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری از صداوسیما

پرینت

جدول پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری از صداوسیما

جدول زمان پخش برنامه‌های تبلیغی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مشخص شد.

رسانه ملی طبق مصوبه کمیسیون تبلیغات انتخابات، برنامه‌های ویژه‌ای را برای 6 کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری تدارک دیده است.

مهم‌ترین بخش برنامه‌های صداوسیما برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به مناظره‌های زنده اختصاص دارد که زمان دقیق پخش آنها از شبکه‌‌های مختلف سیما اعلام شده است.

زمان دقیق پخش مناظره‌های زنده کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به شرح زیر است:

** جمعه 8 اردیبهشت با موضوع اجتماعی – اقتصادی

** جمعه 15 اردیبهشت با موضوع سیاسی

** جمعه 22 اردیبهشت با موضوع اقتصادی – اجتماعی

به گزارش فارس، مناظره‌های زنده کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان‌های مقرر ساعت 16 از شبکه اول سیما به روی آنتن می‌رود.\

مطابق قرعه‌کشی انجام‌شده، سیدمصطفی هاشمی‌طبا با شماره «11»، «سیدابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی)» با شماره «12»، محمدباقر قالیباف با شماره «13»، «سیدمصطفی آقامیرسلیم» با شماره «14»،«حسن روحانی» با شماره «15»، اسحاق جهانگیری کوه‌شاهی» با شماره «16»، شناخته شدند.

برنامه تبلیغاتی «سیدمصطفی هاشمی طبا»
ردیف تاریخ شبکه برنامه ساعت
1 2/06 شبکه یک

با دوربین

22:00
2/12 مستندنامزدها 1 18:30
2/25 مستندنامزدها2 22:00
2 2/14 شبکه دو گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
2/19 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
3 2/20 شبکه سه پاسخ به سوال جوانان 19:10
4 2/27 شبکه چهار پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس 17:00
5 2/09 شبکه خبر گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
2/21 گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
6 2/10 جام‌جم پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/23 پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/12 تکرار مستند 2 نامزدها 01:30
2/25 تکرار مستند 1 نامزدها 01:30
7 2/14 رادیو ایران

گفتگوی ویژه خبری

22:45
2/12

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30
2/13 معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/19

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
8 2/20 رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00
2/21 مصاحبه هرنامزد 10:00
9 2/14 رادیو ورزش مصاحبه هرنامزد 16:00
2/15 مصاحبه هرنامزد 09:00
10 2/25 رادیو معارف مصاحبه هرنامزد 18:00
2/26 مصاحبه هرنامزد 11:00

 

برنامه تبلیغاتی «سیدابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی)»
ردیف تاریخ شبکه برنامه ساعت
1 2/10 شبکه یک

با دوربین

22:00
2/13 مستندنامزدها 1 18:30
2/24 مستندنامزدها2 22:00
2 2/06 شبکه دو گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
2/12 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
3 2/23 شبکه سه پاسخ به سوال جوانان 19:10
4 2/22 شبکه چهار پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس 18:00
5 2/20 شبکه خبر گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
2/26 گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
6 2/14 جام‌جم پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/25 پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
تکرار مستند 2 نامزدها 01:30
تکرار مستند 1 نامزدها 01:30
7 2/06 رادیو ایران

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
2/11

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30
2/12 معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/17

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
8 2/26 رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00
2/27 مصاحبه هرنامزد 10:00
9 2/13 رادیو ورزش مصاحبه هرنامزد 16:00
2/14 مصاحبه هرنامزد 09:00
10 2/19 رادیو معارف مصاحبه هرنامزد 18:00
2/20 مصاحبه هرنامزد 11:00

 

برنامه تبلیغاتی «محمدباقر قالیباف»
ردیف تاریخ شبکه برنامه ساعت
1 2/7 شبکه یک

با دوربین

22:00
2/18 مستندنامزدها 1 18:30
2/21 مستندنامزدها2 22:00
2 2/11 شبکه دو گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
2/23 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
3 2/27 شبکه سه پاسخ به سوال جوانان 22:30
4 2/19 شبکه چهار پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس 18:00
5 2/13 شبکه خبر گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
2/25 گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
6 2/17 جام‌جم پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/24 پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/18 تکرار مستند 2 نامزدها 01:30
2/21 تکرار مستند 1 نامزدها 01:30
7 2/11 رادیو ایران

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
2/10

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30
2/11 معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/23

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
8 2/21 رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00
2/22 مصاحبه هرنامزد 10:00
9 2/19 رادیو ورزش مصاحبه هرنامزد 16:00
2/20 مصاحبه هرنامزد 09:00
10 2/24 رادیو معارف مصاحبه هرنامزد 18:00
2/25 مصاحبه هرنامزد 11:00

 

برنامه تبلیغاتی «سیدمصطفی آقامیرسلیم»
ردیف تاریخ شبکه برنامه ساعت
1 2/11 شبکه یک

با دوربین

22:00
2/14 مستندنامزدها 1 18:30
2/20 مستندنامزدها2 22:00
2 2/07 شبکه دو گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
2/27 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
3 2/25 شبکه سه پاسخ به سوال جوانان 19:10
4 2/21 شبکه چهار پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس 18:00
5 2/18 شبکه خبر گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
2/24 گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
6 2/09 جام‌جم پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/26 پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/14 تکرار مستند 2 نامزدها 01:30
2/20 تکرار مستند 1 نامزدها 01:30
7 2/07 رادیو ایران

گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما

22:45
2/09

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30
2/10 معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/27

گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما

22:45
8 2/25 رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00
2/26 مصاحبه هرنامزد 10:00
9 2/18 رادیو ورزش مصاحبه هرنامزد 16:00
2/19 مصاحبه هرنامزد 09:00
10 2/20 رادیو معارف مصاحبه هرنامزد 18:00
2/21 مصاحبه هرنامزد 11:00

 

برنامه تبلیغاتی «حسن روحانی»
ردیف تاریخ شبکه برنامه ساعت
1 2/09 شبکه یک

با دوربین

22:00
2/16 مستندنامزدها 1 18:30
2/19 مستندنامزدها2 22:00
2 2/13 شبکه دو گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
2/21 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
3 2/27 شبکه سه پاسخ به سوال جوانان 19:10
4 2/24 شبکه چهار پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس 18:00
5 2/11 شبکه خبر گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
2/23 گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
6 2/12 جام‌جم پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/20 پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/16 تکرار مستند 2 نامزدها 01:30
2/19 تکرار مستند 1 نامزدها 01:30
7 2/13 رادیو ایران

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
2/07

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30
2/08 معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/21

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
8 2/23 رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00
2/24 مصاحبه هرنامزد 10:00
9 2/17 رادیو ورزش مصاحبه هرنامزد 16:00
2/18 مصاحبه هرنامزد 09:00
10 2/23 رادیو معارف مصاحبه هرنامزد 18:00
2/24 مصاحبه هرنامزد 11:00

 

برنامه تبلیغاتی «اسحاق جهانگیری کوه‌شاهی»
ردیف تاریخ شبکه برنامه ساعت
1 2/12 شبکه یک بادوربین 22:00
2/17 مستندنامزدها1 18:30
2/23 مستندنامزدها2 22:00
2 2/09 شبکه دو گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
2/25 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
3 2/18 شبکه سه پاسخ به سوال جوانان 19:10
4 2/26 شبکه چهار پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس 18:00
5 2/16 شبکه خبر گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
2/27 گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
6 2/19 شبکه جام جم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30
2/21

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30
2/17 تکرار مستند 2 نامزدها 01:30
2/23 تکرار مستند 1 نامزدها 01:30
7 2/06 رادیو ایران معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد 17:30
2/07 معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد 07:10
2/09 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
2/25 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
8 2/24 رادیو جوان مصاحبه هر نامزد 19:00
2/25 مصاحبه هر نامزد 10:00
9 2/16 رادیو ورزش مصاحبه هر نامزد 16:00
2/17 مصاحبه هر نامزد 09:00
10 2/21 رادیو معارف مصاحبه هر نامزد 18:00
2/22 مصاحبه هر نامزد

اشتراک گذاری

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

953 مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 سوادکوه نیوز. محفوظ است.
طراحی و اجرا شرکت یارس