سوالاتی شفاف ازشورای شهرپل سفیددرخصوص برنامه پیشنهادی شورابه استاندار/به قلم عبدالله (علی) شهمیر شورمستی

پرینت
((سوالاتی شفاف ازشورای شهرپل سفیددرخصوص برنامه پیشنهادی شورابه استاندار،زیرساختهای گردشگری، دانشگاه پیام نورو آزاد،حوزه های عمرانی ،درآمدی تافقدان مُتل و سالن پذیرایی مناسب، و …/تقدیراززحمات شورای پنجم و شهردار پرتلاش و تایید پیگیری و تلاش ایشان))

حدودیک سال ازانتخاب شورای پنجم و 8 ماه ازشروع بکار این خوبان گذشته است،در ایام انتخابات شاهدوعده هایی برای رفع موانع احتمالی توسعه درشهر، پیشرفت درعمران،ارتقائ خدمات و…بوده ایم

البته لازم می دانم از شوراهاوشهرداران ادوار الی الخصوص شورای چهارم و شهردار پاریاو نیزتقدیر نمایم

حدود 3 ماه بعدازگذشت سال97 وقت آن رسیده تاسوالاتی رامطرح و یادآوری درزمینه شعارهای عزیزان شورا ی پنجم داشته باشیم،ازحق نگذریم،قرائن حکایت ازپیگیری وتلاش عزیزان عمدتأ جوان درفرایند فعالیت شورایی دارد.بعنوان شهروند پل سفیدی از زحمات شورا وشهردار تشکر می کنم

اکنون که شهر پل سفید دارای شهردار پاریاو با سابقه 11ساله شهرداربودن است و نسبت به سایر شهرداران شهرهای مجاور بادر نظرگرفتن داده به شهرداری، ستاده در ارائه خدمات(البته پلکانی و دره ای بودن سیمای شهر که درکنار چشم انداز زیبا مناظر، اما خدمات عمرانی را سخت تر می کند)پرونده مطلوب و کارآمدی رااز سوی شهردار باقدمت11 سال مدیریت شهری درپل سفیدسراغ داریم که بعضی ازخدمات ایشان برجسته است(( البته درمواردی به این شهردار نیز نقدهایی وارداست چون این یادداشت مرتبط باشوراست درسرفصلی دیگر پردازش خواهد شد))

امااگرازانصاف نگذریم با(حفظ انتقادات)عملکردقابل دفاعی دارند

حال بر اساس شعارهای انتخاباتی که به شورای پنجم پل سفید راه یافتند باور بر این بود:تزریق فکر نوتر وانتخاب افرادجوان تر،نوید خدمات بهتری رادربخشهای متعدد که فراتر ازشهرداری باشد رابه شهروندان خواهندداد ((قضاوت این امر که تاچه حد دستاوردهاباشعارها منطبق ومحقق گردیده است ،با شهروندان فهیم که بهترین داوران سنجش عملکرد هستند وهمواره قدرشناس می باشند))چون انجام کار روتین شهرداری کار شخص شهردار است و دورانی که شورا موجودیت خارجی نداشت نیز این خدمات به روال طبیعی توسط شهرداری پیش می رفت

پس شورافعالیت جدول بندی جوی آب و آسفالت و بتن ریزی را نباید بعنوان گزارش عملکرد خودمحسوب نماید

بلکه فعالیتی فراتر از شهرداری را در عمل به ظهوررساند،خوشبختانه شورانیز چنین دیدگاهی دارند

ضمن تشکر از زحمات،ایده،پیگیری، تلاش و…شورای پنجم،بدون اظهار نظر بی آنکه وارد قضاوت یاتحلیل علیه یا لَه، شویم،سوالاتی مطرح که جهت آگاهی مردمی انتظار داریم گزارش کارباذکر رفرنس از سوی شورای عزیز پل سفید که عملکرد ایشان موجب تقدیر ماست، منتشر شود هر چند گزارشاتی نیز قبلا در اختیارهمشهریان قرار گرفت

1_ درخصوص درآمدپایدار برای شهر و شهرداری بدون اشاره به پروژه های قبلی، آیا دردوره 8 ماهه اخیر شاهد استراتژی،برنامه مطالعاتی غیر شعاری، عملگرایی،اقدامی شده است که بر مبنای رفرنس به شهروندان درمطبوعات یا در عمل اطلاع رسانی شود؟

2.در زمینه گردشگری و جذب توریست منهای طرح گردش گردشگران در خط راه آهن که اداره کل راه آهن بانی آن است و اقداماتی که از قبل سازمان گردشگری یا شهرداری انجام داده اند،آیا برنامه و اقدام جدیدی صورت گرفته یا درتکمیل برنامه های قبلی که مثال شهردار پاریاو و شورای دوره چهارم در پارک آزادمهر خدماتی انجام داده اند آبا اخیرأ کار زیر بنایی یا ادامه کار انجام شده با همفکری ریاست گردشگری شهرستان ،همراهی شورا و شهرداری درامر بوم گردی و ترویج گردشگری کاری صورت گرفته ؟ یا به کمک مسئولین گردشگری سوادکوه برای نیل به برنامه های مدنظرایشان رفته اید یا از ایشان کمکی خواسته اید که بعنوان گزارش کار عملی در صنعت اقتصاد توریست درج گردد؟

3_ یقین مردم عزیز در طول 40 سال، بلکه بیشتر،جلسات زیادی،بازدیدهای فراوانی رااز سوی بعضی از نمایندگان مجلس،وزرا و دست اندرکاران با مسئولین شهرستانی و عکسهای یادگاری در بازدیدها را شاهد بوده اند (قدردان آندسته از کارهای انجام شده هستند و هستیم)اما آنگونه که انتظار داشتندو داشتیم،بازدهی درصنعت،عمران و گردشگری را رؤیت نکردیم که نمونه بارزش را می توان در اینکه بعد از 20 سال شروع تعریض محور سوادکوه، هنوز پل فلزی پل سفید معضل شهری در ترافیک و اثر منفی در اقتصاد بازار تلقی می گردد(البته استاندار، فرماندار، مقامات مرتبط راهداری،نویدهایی برای اجرایی شدن پل جدید داده اند و پس از 20 سال 4 خطه شدن محور البته با ایرادات در برخی نواحی انجام گردیده ) یا تعطیلی کارخانجات شهرک صنعتی شورمست که در دهه هفتاد امیدهایی را در دل اهالی زنده کرد اما در انتهای دهه هشتاد و در دهه 90، افول وغروب صنعت را بجزچند کارخانه،در شهرک شورمست دیده ایم

(اشاره به ذوب آهن البرز مرکزی،خالی شدن سکنه روستاها، شرکت چوب فریم و…دیگر تکرار مکررات است)لذا مردم از شورا می خواهند در کنار درج تصاویر با مقامات،خروجی جلسات بانمایندگان و دولتمردان را روی خروجی کانالهای اطلاع رسانی قرار دهند که چه میزان بودجه،اعتبار و مجوز و…ره آورد این جلسات و بازدیدها بوده است؟ وگرنه جلسه و بازدیدی که منفعتی در تغییرات و اعتلای شهر نداشته باشد، شاید برای مردم حائز اهمیت نیست

4_ با توجه به اینکه پل سفید شهر کوچکی است،جذب نیرو در ارگانهای دولتی و غیر دولتی بصورت محدود انجام می شود ، تا آنجائیکه قانون اجازه می دهد آیا نظارتی بر روند جذب نیرو(البته بحث جذب تخصصی و آزمونی جداست) در شهرداری که عمدتأ با درآمد مردمی گذران می کنند و ادارات دولتی، شرکتها و…می شود تا خدای نخواسته اشتغال در آن واحدها حالت موروثی،باندی و ….به خود نگیرد ؟

5 _ آیا جلسات شورا بصورت مرتب و بدون غیبت اعضائ تشکیل می شود تا خروجی جلسات هفتگی به سمع و نظر مردم بصورت مکتوب طی صورتجلسات برسد (چون مردم محرم شورا هستند) تا قضاوت کنند که جلسات کاربردی هست یا…نفع به حال شهر ، شهروند ، شهرداری و… دارد یا …؟

6_ به عقیده طراح این سوالات ، استاندار(دکتر اسلامی) مدیری برنامه محور هست و حامی فکرهای نو که قابلیت اجرایی داشته باشد،هستند.آیا برنامه و فکری تازه در غالب طرح پیشنهادی برای شهر پل سفید(بر اساس آمایش سرزمین) که علمی باشد و قابل حصول ، از سوی شورا به استانداردکتر اسلامی ارائه شده است تا بتوان روی کمک این سکاندارخوشفکر مازندران برای مساعدت در تصحیح، تأیید طرح و تأمین بودجه عملیات طی فرایند معقول اما فوری ،حساب کرد ؟

7_ مردم مایل هستند تا حداقل در 2 بخش از فعالیت شورا بیشترمطلع شوند

اول آنکه در حوزه شهری برای زیر ساخت شهری و مبلمان شهری و حوزه عمرانی چه کمکهایی به شهردارکارآزموده و مجموعه شهرداری از سوی شورای پنجم شده است ؟

دوم آنکه، شورای عزیز شهر پل سفید با همراهی شورای شهرستان که برآمده از دل شوراست ،در سطحی فراتر از حوزه شهرداری برای شهر در حوزه های حمایت از اشتغال، تولید، صنعت و هماهنگی با استاندار، فرماندار، مدیران کل صنعت، معدن وتجارت، شهرک صنعتی ، فرماندار، مدیران عامل بانکها ، کارخانه داران و…آیا کمکی به خروج از بحران کارخانجات شهرک شورمست یا جذب سرمایه گذار کرده اید که محوریت پیگیری با شورا باشد

یا با کمک فرماندار و مقامات گردشگری کشور، استان و شهرستان در جذب سرمایه گذار گردشگری کاری صورت گرفته است؟

🔹8_با توجه به بحران کاهش دانشجو البته شامل کل کشور در دانشگاهایی مانند پیام نور، دانشگاه آزاد،علمی و کاربردی است که برخی واحدها را خطر تعطیلی (ناشی از سیاست کنترل جمعیت در سالهای ماضی و رویش بی رویه دانشگاهها بخصوص در دولت نهم )تهدید می کند یا سیاست ادغام واحدهای دانشگاهی در انتظار است، آیا تدبیری با مقامات اثر گذار پیام نور کشور و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد جهت رونق بهتر و بیشتر دو دانشگاه مستقر در پل سفید ( که با تلاش اعضای هیأت مؤسس پیام نورپل سفید و… همچنین در دانشگاه آزاد با همت شورای وقت و… در پل سفید بنا نهاده شدند) برای آینده انجام گردیده است ؟با اتکا به اینکه دانشگاه پیام نور پل سفید به لحاظ امتیاز مالکیت بر ساختمانهای اداری و آموزشی شرائط منحصربفردی دارد که می تواند میزبان و مادر در ادغام های احتمالی تلقی گردد،حال آیا با هماهنگی رییس دانشگاه پیام نور و مسئولین استانی دانشگاه با مشورت متخصصین امر برای افزایش کمیت دانشجو و…عبور از بحران کاهش دانشجو که خوشبختانه پیام نور پل سفید از وضعیت مناسب تری نسبت به دانشگاههای همطراز در کمیت برخوردار است،اندیشیده شده است ؟

9_ نگارنده این یادداشت در ایام انتخابات و قبل و بعد از انتخابات در سایتهای خبری پیشنهادی را طرح نموده که در ایام انتخابات مورد تایید تمامی نامزدین شورا بوده

مبنی بر 1. تشکیل کمیته یا کانون یا …در عینیت بخشیدن به تصمیمات خرد جمعی با بهره گیری از متخصصین صاحب اندیشه(البته با پرهیز از دخالت و موازی کاری و طرح شعارها و حرفهای بی پشتوانه علمی)

  1. دعوت از تمامی نمایندگان بعد از انقلاب اسلامی و نامزدین مجلس و متنفذین در جلسات فصلی ، به شرطی که همچو بعضی از همایشهای تهران حالت تشریفاتی و دورهمی بخود نگیرد بلکه فارغ از مسائل حزبی ، سیاسی و انتخاباتی از توان ایشان برای توسعه متطقه بهره گیری شود

آیا در خصوص این 2 پیشنهاد در عمل تدبیری گردیده است ؟ هر چند با پیشنهاد دهنده هیچ ارتباطی برقرار نگردیده که بنا را بر آن می گذاریم چنین پیشنهادی مشترک در سطح مردمان شهر می باشد. اما مورد انتظار جهت جامه عمل پوشاندن می باشد.

🔹10_شهر پل سفید فاقد سالن پذیرایی با ظرفیت نفری✅کافی و شکیل برای مجالس عروسی و…هست (البته شنیده ام شهردار پاریاو برای حفظ اعتبار شهر قبلا پیشنهاداتی به برخی مالکان ساحلی نظیر انتهای شهرک شورمست واحتمالا دیگر اماکن داده است)، حال آیا شورا در این امر به کمک شهردار یا متقاضی مناسب برای وام کم بهره و تسهیل شرائط می رود تا خطر تردد به دیگر شهرها جهت برگزاری مراسمات در سالنهای جادار و شکیل ، شهروندان پل سفیدی را تهدید نکند ، یا با پرهیز از طرح شعار های رنگین کمانی هتل 5 ستاره در مکانی مناسب با مشورت رییس گردشگری سوادکوه و شهردار برای دعوت از سرمایه گذار جهت ساخت متل یا هتل معقول اقدامی بعمل آید ، بعنوان نمونه یکی از شهروندان در 100 متری دریاچه شورمست اقدام به مراحل تغییر کاربری و مجوز 43 واحد متل را نموده که با کمک مهندس دانش زاده اخذ مجوز کرده یا پیگیر می باشد که اتفاقا واحد ایشان مجهز به گازفشارقوی شهری و آب و برق هم هست اما بعلت فقدان منابع مالی و یا نیافتن سرمایه گذار متعهد و توانمند مالی ، این طرح راکد مانده است ، آیا از چنین افراد مشتاق حمایت عملی در راستای صنعت توریست، بعمل می آید ؟

تا زیرساختهای گردشگری نظیر متل، هتل و استقبال از ساماندهی فضاهای روستایی بوم گردی، ترمیم جاده های منتهی به جاذبه ها و اماکن تاریخی، دعوت از سرمایه گذاران گردشگری، فرهنگ سازی تعامل با گردشگر نه تقابل با آن (با احترام متقابل) و… انجام نشود و سایر دستگاهها به کمک سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی نروند طرح شعار اقتصاد توریست عوام فریبی بیش نخواهد بود.

در پایان متذکر می گردد سوالات فوق الذکر جنبه سوالی داشته نه پردازشی و اقدام شورای پنجم و شهردار در بسیاری از امور مورد تمجید و تحسین است و هدف از سوالات فقط ارائه گزارش مبسوط بر مبنای رفرنس از سوی شورا می باشد

مع الوصف قدردان عملکرد شورای ادوار و فعلی و شهرداران به ویژه شهردار رمضان پاریاو هستیم و هر نقدی

را در کنار تقدیر از خدمات انجام یافته از سوی این عزیزان اشاره می کنیم

هرگز نیمه خالی لیوان را بدون رؤیت نیمه پرآن اشاره نمی کنیم.

ضمن تشکر از شورای چهارم و خداقوت به شهردارتلاشگر و شورای پنجم،با اتحاد و همدلی و پرهیز از اختلافات احتمالی، توفیق در خدمت را برای این خوبان از خداوند متعال خواستاریم که عملکرد چند ماهه شورای پنجم و شهردار (با حفظ انتقادات) مورد تحسین و تشکر می باشد.

امید داریم با بهره گیری از خرد جمعی متخصصین و تلاش شورای پنجم و شهردار که توانست از میان شهرداران استان ، مشاور استاندار را از آن خود کند با استفاده از فرصت خوشفکری و تحول محوری استاندار اسلامی و نفوذ فرماندار توحیدی مقدم و دیگر دست اندرکاران دولتی و غیردولتی در تعالی شهر بخصوص در حوزه های زیر ساختی، عمرانی،رفاهی،گردشگری، صنعت، تولید، اشتغال،خروج کارخانجات از بحران ورشکستگی،تدبیر برای آینده دانشگاههای مستقر پیام نور و آزاد ،جذب سرمایه گذار با برنامه و توانمندمالی در گردشگری و صنعتی و… باشیم.

عبدالله (علی) شهمیر شورمستی

اشتراک گذاری

برچسب :

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

981 مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 سوادکوه نیوز. محفوظ است.
طراحی و اجرا شرکت یارس