اسامی کاندیداهای شهرهای؛ پل‌سفید، زیراب و الاشت و شیرگاه و نیز روستا‌های بخش‌های مرکزی و زیراب شهرستان سوادکوه

پرینت
اسامی کاندیداهای شهرهای؛ پل‌سفید، زیراب و الاشت و نیز روستا‌های بخش‌های مرکزی و زیراب شهرستان سوادکوه برای انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

استان شهر/روستا نام نام خانوادگي كد نامزد
استانداري مازندران روستاي بالادواب كامران فلاح كمرپشتي 18
استانداري مازندران روستاي بالادواب مراد بابائي كمرپشتي 16
استانداري مازندران روستاي بالادواب زمان زارعي كمرپشتي 17
استانداري مازندران روستاي بالادواب حسينعلي كاظمي كمرپشتي 19
استانداري مازندران روستاي بالادواب ذات اله آذرگون 15
استانداري مازندران گرزين خيل عليرضا حقاني 24
استانداري مازندران گرزين خيل فتح الله نادري سفيدارگله 28
استانداري مازندران گرزين خيل عبداله رمضان نژادارفعي 25
استانداري مازندران گرزين خيل بهرام احمدنيا 16
استانداري مازندران گرزين خيل مرتضي احمدنيا 17
استانداري مازندران گرزين خيل عيسي اسكندري خانقاهي 19
استانداري مازندران گرزين خيل علي عبادي مالي دره 26
استانداري مازندران گرزين خيل اسمعيل حسينقلي نژاد 21
استانداري مازندران گرزين خيل مقصود نادري 27
استانداري مازندران گرزين خيل رحمان اسكندري خانقاهي 18
استانداري مازندران گرزين خيل رضا آبچر 15
استانداري مازندران گرزين خيل مهدي نادري گرزالديني 29
استانداري مازندران كمرپشت عليرضا ميرزائي كمرپشتي 24
استانداري مازندران كمرپشت منوچهر احمدي كمرپشتي 17
استانداري مازندران كمرپشت قاسم احمدي كمرپشتي 16
استانداري مازندران كمرپشت محمدزمان احمدي دشتياني 15
استانداري مازندران كمرپشت محمدعلي كاظمي كمرپشتي 21
استانداري مازندران كمرپشت ايرج كاظمي 19
استانداري مازندران كمرپشت فتح الله زارعي كمرپشتي 18
استانداري مازندران روستاي ازود عليرضا اسكندري ازاندهي 15
استانداري مازندران روستاي ازود ذات اله رجبي 16
استانداري مازندران روستاي ازود باباعلي رجبي اوزودي 17
استانداري مازندران روستاي ازود نصراله عزيزي اوزودي 19
استانداري مازندران روستاي ازود شكرالله صفري 18
استانداري مازندران ورپي نعمت اله محمدي خانقاهي 18
استانداري مازندران ورپي رشيد محمدي خانقاهي 17
استانداري مازندران ورپي بهرام مسلمي هتكه لوئي 19
استانداري مازندران ورپي رضا رمضاني ديوكتي 16
استانداري مازندران ورپي محمدعلي رستمي اندارگلي 15
استانداري مازندران روستاي شيردره بهرام جليلي شيردره 17
استانداري مازندران روستاي شيردره رمضان احمدي 15
استانداري مازندران روستاي شيردره قهرمان فرهادي شيردره 18
استانداري مازندران روستاي شيردره مهدي جليلي 16
استانداري مازندران روستاي چرات قربانعلي مرادي چراتي 21
استانداري مازندران روستاي چرات قدرت حيدري چراتي 15
استانداري مازندران روستاي چرات عبداله كاوياني چراتي 19
استانداري مازندران روستاي چرات مازيار يزداني چراتي 24
استانداري مازندران روستاي چرات حسين رمضاني چراتي 17
استانداري مازندران روستاي چرات حميد غفاري چراتي 18
استانداري مازندران روستاي چرات مهدي حيدري چراتي 16
استانداري مازندران روستاي پارسي اسحق آرون 15
استانداري مازندران روستاي پارسي محمدرضا فرجي 18
استانداري مازندران روستاي پارسي محسن رحيمي كلاريجاني 17
استانداري مازندران روستاي پارسي مريم فلاح كلاريجاني 19
استانداري مازندران روستاي پارسي محمدكاظم بخشيان كلاريجاني 16
استانداري مازندران روستاي شش رودبار حبيب اله حمزه نژادقادي 18
استانداري مازندران روستاي شش رودبار غلامرضا حمزه نژادقاديكلائي 19
استانداري مازندران روستاي شش رودبار حسن سليماني 21
استانداري مازندران روستاي شش رودبار احمد جهان بخش 15
استانداري مازندران روستاي شش رودبار رمضانعلي جهان بخشي 16
استانداري مازندران كريكلا سيدجلال موسويان 27
استانداري مازندران كريكلا حميد مشهدي كريكلائي 26
استانداري مازندران كريكلا رضا برزگركريكلائي 15
استانداري مازندران كريكلا روان بخش فلاح 18
استانداري مازندران كريكلا فرزاد قرباني 21
استانداري مازندران كريكلا حسين خليل نژاد 16
استانداري مازندران كريكلا قربانعلي خليل نژاد 17
استانداري مازندران كريكلا پرويز مشهدي كريكلائي 25
استانداري مازندران كريكلا حميد محمدزاده عرب 24
استانداري مازندران كريكلا علي فلاح 19
استانداري مازندران روستاي زنگيان علي سياوشي زنگياني 18
استانداري مازندران روستاي زنگيان ابراهيم سياوشي زنگياني 16
استانداري مازندران روستاي زنگيان وهاب سياوشي زنگياني 19
استانداري مازندران روستاي زنگيان بهرام صادقي 21
استانداري مازندران روستاي زنگيان رسول سياوشي زنگياني 17
استانداري مازندران روستاي زنگيان علي كرم سياوشي 15
استانداري مازندران روستاي ارژنگ رودبار مسعود پرتو 16
استانداري مازندران روستاي ارژنگ رودبار حسين پرتو 15
استانداري مازندران روستاي ارژنگ رودبار امامعلي رسولي سفيددارگله 18
استانداري مازندران روستاي ارژنگ رودبار علي پناه رفيعي گرزالديني 19
استانداري مازندران روستاي ارژنگ رودبار ابراهيم حسينقلي نژاد 17
استانداري مازندران روستاي طالع رودبار بهمن نقي پور 18
استانداري مازندران روستاي طالع رودبار مهرعلي تقي پورطالعي 16
استانداري مازندران روستاي طالع رودبار علي يونسي 19
استانداري مازندران روستاي طالع رودبار قدير قادي 17
استانداري مازندران روستاي طالع رودبار كورش تقي پور 15
استانداري مازندران روستاي سفيددارگله مهدي نادري 18
استانداري مازندران روستاي سفيددارگله رحمان نادري سفيددارگله 21
استانداري مازندران روستاي سفيددارگله فريدون رضائي 15
استانداري مازندران روستاي سفيددارگله فيروز قدمي 16
استانداري مازندران روستاي سفيددارگله رامين قديمي 17
استانداري مازندران روستاي سفيددارگله احمد نادري سفيددارگله 19
استانداري مازندران روستاي اريم عباس رستمي 15
استانداري مازندران روستاي اريم حسن زماني پور 16
استانداري مازندران روستاي اريم محمد شهرياري اريمي 17
استانداري مازندران روستاي اريم اسمعيل عباسي 18
استانداري مازندران پايين دواب علي انصاري 17
استانداري مازندران پايين دواب آرمان احمدي كمرپشتي 15
استانداري مازندران پايين دواب مسعود احمدي كمرپشتي 16
استانداري مازندران پايين دواب امامعلي بابائي كمرپشتي 19
استانداري مازندران پايين دواب صالح بابائي 18
استانداري مازندران روستاي دركارودبار رمضان يزداني 16
استانداري مازندران روستاي دركارودبار روح اله خليلي اواتي 15
استانداري مازندران روستاي دركارودبار يداله يزداني 18
استانداري مازندران روستاي دركارودبار علی اصغر يزداني 17
استانداري مازندران روستاي اجت عارف آقاجاني خنك دار 15
استانداري مازندران روستاي اجت فرزاد قنبري بالف كلا 19
استانداري مازندران روستاي اجت محسن آقاجاني خنكدار 17
استانداري مازندران روستاي اجت زهرا قاسمي آهنگركلائي 18
استانداري مازندران روستاي اجت فرضعلي آقاجاني خنكدار 16
استانداري مازندران روستاي خرج محمدعلي خسروي 17
استانداري مازندران روستاي خرج حسين خسروي خرجي 18
استانداري مازندران روستاي خرج عارف اسكندري بنافتي 16
استانداري مازندران روستاي خرج مردان خسروي خرجي 21
استانداري مازندران روستاي خرج رمضان خسروي خرجي 19
استانداري مازندران روستاي خرج محمد آزاديان 15
استانداري مازندران روستاي كنگلو آيت اله حق جو 15
استانداري مازندران روستاي كنگلو خدابخش درواح كنگلوئي 17
استانداري مازندران روستاي كنگلو مرتضي درواح 16
استانداري مازندران روستاي كنگلو فتح اله راستگوي كنگلوئي 18
استانداري مازندران روستاي اوريم هانيه گران اوريمي 21
استانداري مازندران روستاي اوريم حسين راستگوجمالي 16
استانداري مازندران روستاي اوريم علي اصغر يزداني اوريمي 25
استانداري مازندران روستاي اوريم داريوش رنجبراوريمي 17
استانداري مازندران روستاي اوريم محرمعلي گران اوريمي 19
استانداري مازندران روستاي اوريم شهباز پارياوفلاح 15
استانداري مازندران روستاي اوريم مجيد گوران اوريمي 24
استانداري مازندران روستاي كوه استل علي مراد طهماسب پوراندارگلي 16
استانداري مازندران روستاي كوه استل سعيد لطيفي خانقاهي 17
استانداري مازندران روستاي كوه استل غلامحسن رستم نژادكوه اسطلخي 15
استانداري مازندران روستاي كوه استل رحمان مظفرپور 21
استانداري مازندران روستاي كوه استل بهرام محسني اندارگلي 18
استانداري مازندران روستاي كوه استل عزيزاله محمدي اندارگلي 19
استانداري مازندران سنگ سرگ خدايار برهم مه روشنگر 15
استانداري مازندران سنگ سرگ شهروز سليماني 21
استانداري مازندران سنگ سرگ پيمان زمانيان سنگ سركي 19
استانداري مازندران سنگ سرگ علي اكبر رنجبر 16
استانداري مازندران سنگ سرگ علي رنگيدن 17
استانداري مازندران سنگ سرگ هادي رنگيدن 18
استانداري مازندران زيارت سر سيما بخشي 16
استانداري مازندران زيارت سر شمسيه دهبندي بالادهي 24
استانداري مازندران زيارت سر ساسان بخشي 15
استانداري مازندران زيارت سر عباس بخشي 17
استانداري مازندران زيارت سر قربانعلي بخشي 21
استانداري مازندران زيارت سر عليرضا بخشي 18
استانداري مازندران روستاي پيشين واله امراله باقري سرخي 15
استانداري مازندران روستاي پيشين واله علي علي نژادسرخي 17
استانداري مازندران روستاي پيشين واله علي حسين باقري سرخي 16
استانداري مازندران روستاي پيشين واله محمود علي نژادسرخي 18
استانداري مازندران روستاي اوريم رودبار امان لطفي اوريمي 15
استانداري مازندران روستاي اوريم رودبار سيدشجاع هاشمي اوريمي 17
استانداري مازندران روستاي اوريم رودبار نوروزعلي مهدوي 16
استانداري مازندران روستاي اوريم رودبار خانعلي يزداني اوريمي 18
استانداري مازندران روستاي سرين نادعلي محمدي 18
استانداري مازندران روستاي سرين رضا صادقي 16
استانداري مازندران روستاي سرين منوچهر يوسفي لفوركي 24
استانداري مازندران روستاي سرين مرتضي يوسفي لفوركي 21
استانداري مازندران روستاي سرين حسين راستين 15
استانداري مازندران روستاي سرين حميدرضا غضائري 17
استانداري مازندران روستاي سرين علي يوسفي لفوركي 19
استانداري مازندران روستاي لله بند غلامرضا بخشنده كلاريجاني 15
استانداري مازندران روستاي لله بند سيروس رستمي اواتي 21
استانداري مازندران روستاي لله بند سعيد خليلي اواتي 16
استانداري مازندران روستاي لله بند مهدي درزي 18
استانداري مازندران روستاي لله بند علي بخش مرادي مومجي 24
استانداري مازندران روستاي لله بند مختار خليلي سوادكوهي 17
استانداري مازندران روستاي لله بند فرشاد درزي اواتي 19
استانداري مازندران روستاي تيلم مهدي محمودزاده تيلمي 18
استانداري مازندران روستاي تيلم مازيار محمودي تيلمي 24
استانداري مازندران روستاي تيلم مهدي محمودزاده تيلمي 17
استانداري مازندران روستاي تيلم غلامرضا محمودي تيلمي 21
استانداري مازندران روستاي تيلم عباس محمودي 19
استانداري مازندران روستاي تيلم مصطفي خليلي تيلمي 15
استانداري مازندران روستاي تيلم سعداله خليلي شرجي 16
استانداري مازندران روستاي برنت عزيزاله ملك پور 17
استانداري مازندران روستاي برنت شيرويه حيدري فرد 15
استانداري مازندران روستاي برنت رمضانعلي شريفي فر 16
استانداري مازندران روستاي برنت علي اكبر نيكران 18
استانداري مازندران روستاي فلورد محمدعلي سبكروح 17
استانداري مازندران روستاي فلورد خانعلي كاظمي 18
استانداري مازندران روستاي فلورد علي اكبر دادونژاد 16
استانداري مازندران روستاي فلورد ابراهيم محمودي فلوردي 24
استانداري مازندران روستاي فلورد قاسم منتظري شوركچالي 25
استانداري مازندران روستاي فلورد علي مردان جعفري فلوردي 15
استانداري مازندران روستاي فلورد عباس محمودي 21
استانداري مازندران روستاي فلورد علي كاظمي فلوردي 19
استانداري مازندران روستاي وسيه سر مجتبي اسمعيلي وسيه سري 16
استانداري مازندران روستاي وسيه سر رستم علي رمضاني وسيه سري 19
استانداري مازندران روستاي وسيه سر قربانعلي نوري وسيه سري 21
استانداري مازندران روستاي وسيه سر آرمين اسماعيلي وسيه سري 15
استانداري مازندران روستاي وسيه سر كورش جعفري 18
استانداري مازندران روستاي انند موحد اميري 18
استانداري مازندران روستاي انند حسن قاسم نژاد 21
استانداري مازندران روستاي انند مهدي نوري 26
استانداري مازندران روستاي انند فاطمه اسدنژاد 16
استانداري مازندران روستاي انند كاظم اميري 17
استانداري مازندران روستاي انند شهسوار مظلومي 24
استانداري مازندران روستاي انند مراد نوري 25
استانداري مازندران روستاي انند افشين رضائي 19
استانداري مازندران روستاي مومج خيل علي اصغر رضائي 16
استانداري مازندران روستاي مومج خيل محمدعلي بخشي 15
استانداري مازندران روستاي مومج خيل محمد مرادي مومجي 24
استانداري مازندران روستاي مومج خيل حسن مرادي مومجي 21
استانداري مازندران روستاي مومج خيل رضا قاسمي مومجي 17
استانداري مازندران روستاي مومج خيل عين اله مرادي 19
استانداري مازندران روستاي مومج خيل جان الله مرادي 18
استانداري مازندران روستاي پالند محمدحسين لطفي پالندي 21
استانداري مازندران روستاي پالند حميد خليلي بالندي 15
استانداري مازندران روستاي پالند ايرج خليلي پالندي 16
استانداري مازندران روستاي پالند مجيد خليلي پالندي 18
استانداري مازندران روستاي پالند خسرو خليلي پالندي 17
استانداري مازندران روستاي پالند ولي اله رمضاني 19
استانداري مازندران روستاي پالند علي محمد هدايتي پالندي 24
استانداري مازندران روستاي دراسله محسن حسني خرمنديچالي 17
استانداري مازندران روستاي دراسله مفيد يزداني 21
استانداري مازندران روستاي دراسله امراله يوسفي عاليه كلائي 26
استانداري مازندران روستاي دراسله ابراهيم معافي عاليه كلائي 19
استانداري مازندران روستاي دراسله رشيد حسني خرمنديچالي 16
استانداري مازندران روستاي دراسله حسن يزداني خرمنديچالي 24
استانداري مازندران روستاي دراسله مراد يزداني زيرآبي 25
استانداري مازندران روستاي دراسله مصطفي عباسي عاليه كلائي 18
استانداري مازندران روستاي شورمست علي اكبر سكالو 16
استانداري مازندران روستاي شورمست سعداله صدرائي شورمستي 18
استانداري مازندران روستاي شورمست بهروز صدرائي 17
استانداري مازندران روستاي شورمست ذوالفقار اعلائي 15
استانداري مازندران روستاي شورمست ابوالفضل عابديني شورمستي 19
استانداري مازندران روستاي سله بن بهرامعلي احساني 15
استانداري مازندران روستاي سله بن نبي الله شعباني 18
استانداري مازندران روستاي سله بن رزاق مرادي عباس آبادي 21
استانداري مازندران روستاي سله بن باباعلي احمدي عباس آبادي 16
استانداري مازندران روستاي سله بن جليل رمضاني 17
استانداري مازندران روستاي طالع خسرو خسرونيا 15
استانداري مازندران روستاي طالع بهروز نقي پور 19
استانداري مازندران روستاي طالع رحمن غفاري طالعي 18
استانداري مازندران روستاي طالع فردين شكراني طالعي 17
استانداري مازندران روستاي طالع ابراهيم شكراني طالعي 16
استانداري مازندران روستاي ده ميان حسين جوانمرد 18
استانداري مازندران روستاي ده ميان علي اكبر رجبي 21
استانداري مازندران روستاي ده ميان بهرام غضنفري خانقاهي 24
استانداري مازندران روستاي ده ميان ياسر برزگرفلاح 16
استانداري مازندران روستاي ده ميان محمد جعفري خانقاهي 17
استانداري مازندران روستاي ده ميان عبدالحسين خادمي 19
استانداري مازندران روستاي ده ميان حسينعلي براري 15
استانداري مازندران روستاي ده ميان عباس فارابي خانقاهي 25
استانداري مازندران روستاي ارفع ده مهدي قبادي دريكنده 19
استانداري مازندران روستاي ارفع ده عمار قبادي ارفعي 18
استانداري مازندران روستاي ارفع ده جواد چهره نماارفعي 15
استانداري مازندران روستاي ارفع ده قاسم قبادي 16
استانداري مازندران روستاي ارفع ده ميلاد مرادي 21
استانداري مازندران روستاي ارفع ده علي يوسفي ارفعي 24
استانداري مازندران روستاي ارفع ده احسان قبادي ارفعي 17
استانداري مازندران روستاي شوركچال ميكائيل حاجيان شوركچالي 15
استانداري مازندران روستاي شوركچال محمد مومني شوركچالي 21
استانداري مازندران روستاي شوركچال محمدرضا صادقي شوركچالي 16
استانداري مازندران روستاي شوركچال نعمت اله كريمي شوركچالي 18
استانداري مازندران روستاي شوركچال علي اشرف مومني شوركچالي 19
استانداري مازندران روستاي شوركچال شعبان كريمي شوركچالي 17
استانداري مازندران روستاي ملرد منصور داور 18
استانداري مازندران روستاي ملرد محمد اسدي ملردي 15
استانداري مازندران روستاي ملرد سعيد پرتو 16
استانداري مازندران روستاي ملرد يداله محسني ملردي 19
استانداري مازندران روستاي ملرد حيدر داور 17
استانداري مازندران روستاي ملرد شريف نظري 21
استانداري مازندران روستاي ازان ده مهدي غلامي 18
استانداري مازندران روستاي ازان ده علي اميدفر 15
استانداري مازندران روستاي ازان ده سيدحسين موسوي ازاندهي 21
استانداري مازندران روستاي ازان ده فرزاد علي پور 17
استانداري مازندران روستاي ازان ده حسين هدايتي ازاندهي 24
استانداري مازندران روستاي ازان ده قدرت خليلي ازاندهي 16
استانداري مازندران روستاي ازان ده فرهاد فلاح ازاندهي 19
استانداري مازندران روستاي كارمزد نوروزعلي كاظمي كارمزدي 24
استانداري مازندران روستاي كارمزد حسين فتحي 18
استانداري مازندران روستاي كارمزد جليل صالحي 16
استانداري مازندران روستاي كارمزد اردلان فتحي كارمزدي 19
استانداري مازندران روستاي كارمزد نوراله عزيزي كارمزدي 17
استانداري مازندران روستاي كارمزد عدالت اروانه 15
استانداري مازندران روستاي بايع كلا عادل مختاري بايعكلائي 21
استانداري مازندران روستاي بايع كلا ياسر خالقي بايعكلائي 17
استانداري مازندران روستاي بايع كلا فرشيد بايع صنمي 15
استانداري مازندران روستاي بايع كلا محمدعلي نصيري فرد 25
استانداري مازندران روستاي بايع كلا همت اله نصيري بايعكلائي 24
استانداري مازندران روستاي بايع كلا علي بخش پسنديده بايعكلائي 16
استانداري مازندران روستاي بايع كلا بهروز قديري بايعكلائي 19
استانداري مازندران روستاي بايع كلا حسين رمضاني بايعكلائي 18
استانداري مازندران روستاي پيت سرا سعدالله شيرزادي 18
استانداري مازندران روستاي پيت سرا ميثم تقوي 16
استانداري مازندران روستاي پيت سرا صمد شيرزادكرماني 17
استانداري مازندران روستاي پيت سرا حسن آزادي 15
استانداري مازندران روستاي انارم بهرام خسرونژاددهمياني 18
استانداري مازندران روستاي انارم علي اكبري خانقاهي 17
استانداري مازندران روستاي انارم حسين اكبري خانقاهي 15
استانداري مازندران روستاي انارم ياسر دمساز 19
استانداري مازندران روستاي انارم عبدالرضا اكبري خانقاهي 16
استانداري مازندران روستاي ممشي حسن رادشي 18
استانداري مازندران روستاي ممشي سبزعلي ايماني ممشي 17
استانداري مازندران روستاي ممشي بهزاد ايماني ممشي 16
استانداري مازندران روستاي ممشي كريم آرمند 15
استانداري مازندران روستاي ممشي چمران شيرزاد 24
استانداري مازندران روستاي ممشي نعمت اله زارعي 19
استانداري مازندران روستاي ممشي امين شيرزاد 21
استانداري مازندران روستاي شيركلا صمد محمدي ليندي 24
استانداري مازندران روستاي شيركلا فريبا ضيائي شيركلائي 18
استانداري مازندران روستاي شيركلا رضا رمضاني شليمكي 17
استانداري مازندران روستاي شيركلا حسين قنبري شيركلائي 21
استانداري مازندران روستاي شيركلا محمدزمان بخشي شيركلائي 16
استانداري مازندران روستاي شيركلا احسان غلامي اواتي 19
استانداري مازندران روستاي شيركلا مقداد ايماني ممشي 15
استانداري مازندران روستاي امافت شكرالله اسمعيلي امافتي 17
استانداري مازندران روستاي امافت رضا قاسمي امافتي 19
استانداري مازندران روستاي امافت سبزعلي اسماعيلي امافتي 16
استانداري مازندران روستاي امافت اسمعيل اصغري 18
استانداري مازندران روستاي امافت اكبر اسماعيلي امافتي 15
استانداري مازندران روستاي استخرسر مرتضي حامدي استخرسري 19
استانداري مازندران روستاي استخرسر همتعلي سورتيجي 25
استانداري مازندران روستاي استخرسر عيسي حامدي استخرسر 16
استانداري مازندران روستاي استخرسر خضراله حامدي استخرسر 15
استانداري مازندران روستاي استخرسر شيداله درواح بايع كلائي 24
استانداري مازندران روستاي استخرسر حسن حامدي استخرسري 18
استانداري مازندران روستاي استخرسر مصطفي حامدي استخرسر 17
استانداري مازندران روستاي استخرسر حسن حامدي اسطخرسر 21
استانداري مازندران روستاي اساس مهدي يوسفي راد 19
استانداري مازندران روستاي اساس عنايت اله سنجابي اساسي 16
استانداري مازندران روستاي اساس مرتضي واحدي اساسي 18
استانداري مازندران روستاي اساس علي ميرزائي 17
استانداري مازندران روستاي اساس قنبر پريچي رسكتي 15
استانداري مازندران روستاي سيمت محمدابراهيم روستا 16
استانداري مازندران روستاي سيمت محمد احمدي كردآسيابي 15
استانداري مازندران روستاي سيمت مهرداد سليمي كردآسيابي 17
استانداري مازندران روستاي سيمت حسن صمدي كردآسيابي 19
استانداري مازندران روستاي سيمت تقي صمدي 18
استانداري مازندران روستاي ورسك حسن پازكي طرودي 17
استانداري مازندران روستاي ورسك فرزاد تيزكار 18
استانداري مازندران روستاي ورسك نريمان فروتن 25
استانداري مازندران روستاي ورسك كورش عموزاده 24
استانداري مازندران روستاي ورسك ارسلان مرادي عباس ابادي 26
استانداري مازندران روستاي ورسك احمد اولادي عباس ابادي 16
استانداري مازندران روستاي ورسك محمدحسين انتقامي اوريمي 15
استانداري مازندران روستاي رجه حيدر يعقوبي خانقاهي 21
استانداري مازندران روستاي رجه كيومرث حسني خانقاهي 19
استانداري مازندران روستاي رجه قلي جوادي 17
استانداري مازندران روستاي رجه فريده پورمند 16
استانداري مازندران روستاي رجه مجتبي يعقوبي خانقاهي 24
استانداري مازندران روستاي رجه زمان اسكندري خانقاهي 15
استانداري مازندران روستاي شوراب عين الله فلاح گرجي 17
استانداري مازندران روستاي شوراب ابراهيم معصومي گرجي 21
استانداري مازندران روستاي شوراب مجيد فلاح گرجي 18
استانداري مازندران روستاي شوراب كيامرث رجبي شورابي 16
استانداري مازندران روستاي شوراب شهباز معصومي 19
استانداري مازندران روستاي شوراب سعيد حسن زاده خنكداري 15
استانداري مازندران روستاي شوراب حسين هدايتي گرجي 24
استانداري مازندران روستاي كلاريجان زمان عزيزي كلاريجاني 19
استانداري مازندران روستاي كلاريجان همت اله اماني كلاريجاني 15
استانداري مازندران روستاي كلاريجان علي اصغر مرادي 21
استانداري مازندران روستاي كلاريجان يوسف تقي پور 16
استانداري مازندران روستاي كلاريجان سيروس مرادي كلاريجاني 24
استانداري مازندران روستاي كلاريجان محمدجان خليلي كلاريجاني 18
استانداري مازندران روستاي كلاريجان سيدنورالدين جعفري كلاريجاني 17
استانداري مازندران روستاي ارات بن ولي الله قنبري ارات بني 27
استانداري مازندران روستاي ارات بن صفدر سياوشي ارات بني 17
استانداري مازندران روستاي ارات بن حسن عاليشاه 19
استانداري مازندران روستاي ارات بن محمدابراهيم كريمي 28
استانداري مازندران روستاي ارات بن نجيبه قرباني ارات بني 26
استانداري مازندران روستاي ارات بن كرامت ذبيح زاده ارات بني 16
استانداري مازندران روستاي ارات بن محمدطاهر عاليشاه 21
استانداري مازندران روستاي ارات بن هاشم سياوشي ارات بني 18
استانداري مازندران روستاي ارات بن غلامرضا اسمعيلي ارات بني 15
استانداري مازندران روستاي ارات بن حسن قرباني 25
استانداري مازندران روستاي ليند يعقوب محمدي ليندي 24
استانداري مازندران روستاي ليند مصطفي سبحاني كارمزدي 17
استانداري مازندران روستاي ليند كيامرز آقائي ليندي 16
استانداري مازندران روستاي ليند مهناز محمدي ليندي 21
استانداري مازندران روستاي ليند علي نجفي 25
استانداري مازندران روستاي ليند نادر ابراهيمي 15
استانداري مازندران روستاي ليند جابر قلي نژادليندي 19
استانداري مازندران روستاي ورسک گرجي خيل محمدمهدي صفري گرجي 18
استانداري مازندران روستاي ورسک گرجي خيل فريدون حيدري گرجي 17
استانداري مازندران روستاي ورسک گرجي خيل رضا حبيبي گرجي 16
استانداري مازندران روستاي ورسک گرجي خيل عبدالعلي حبيبي 15
استانداري مازندران روستاي ورسک گرجي خيل برارجان گرجي تبار 19
استانداري مازندران روستاي لمزر حامد شهرياري اريمي 17
استانداري مازندران روستاي لمزر حسن شهرياري 15
استانداري مازندران روستاي لمزر عبداله شهرياري اريمي 18
استانداري مازندران روستاي لمزر محمد يعقوبي بايع كلائي 21
استانداري مازندران روستاي لمزر نادر قديري بايع كلائي 19
استانداري مازندران روستاي لمزر محمد شهرياري 16
استانداري مازندران روستاي سوادرودبار رهبر نجفي رودباري 18
استانداري مازندران روستاي سوادرودبار افلاطون محمداقائي 16
استانداري مازندران روستاي سوادرودبار فريبرز جمشيدي رودباري 15
استانداري مازندران روستاي سوادرودبار باقر محمدي 17
استانداري مازندران روستاي گردنه سر رمضان كجوري گشنياني 27
استانداري مازندران روستاي گردنه سر ولي اله باكيده 24
استانداري مازندران روستاي گردنه سر ميكائيل كجوري 26
استانداري مازندران روستاي گردنه سر سلمان كجوري 25
استانداري مازندران روستاي گردنه سر علي اكبر اميني 16
استانداري مازندران گليان كيومرث قاسمي 19
استانداري مازندران گليان رامين قاسم نژادالاشتي 18
استانداري مازندران گليان قربانعلي رستم پورالاشتي 15
استانداري مازندران گليان بهروز كاظمي نژاد 21
استانداري مازندران گليان شهرام قاسم نژاد 17
استانداري مازندران گليان مظفر رستم پورالاشتي 16
استانداري مازندران روستاي اوات بهروز فتاحي اواتي 19
استانداري مازندران روستاي اوات اكبر فتاحي 18
استانداري مازندران روستاي اوات منصور خليلي 16
استانداري مازندران روستاي اوات منوچهر خليلي 17
استانداري مازندران روستاي اوات ابراهيم حبيبي اواتي 15
استانداري مازندران واله رضا شورزند 16
استانداري مازندران واله سيدعباس موسوي نژادقادي 18
استانداري مازندران واله علي ميرزا مراديان سرخكلائي 17
استانداري مازندران واله قلي رضازاده كارسالاري 15
استانداري مازندران روستاي اسپو كلا كيوان احمدي گالشي 17
استانداري مازندران روستاي اسپو كلا ناصر احمدي 16
استانداري مازندران روستاي اسپو كلا شعبان سليماني اسبوكلائي 21
استانداري مازندران روستاي اسپو كلا مهراب سليماني اسبوكلائي 24
استانداري مازندران روستاي اسپو كلا مرتضي احمدي 15
استانداري مازندران روستاي اسپو كلا فرامرز رمضاني 19
شهر/روستا نام نام خانوادگي كد نامزد
شهر پل سفيد فرزاد درزي خليلي 29
شهر پل سفيد داود محسني 54
شهر پل سفيد فريدون پورمندشهمرزاد 27
شهر پل سفيد نادعلي قديري بايعكلائي 49
شهر پل سفيد حسن مقيمي 57
شهر پل سفيد ابراهيم بدائي 25
شهر پل سفيد مرتضي اسدي ملردي 17
شهر پل سفيد مهرعلي قديري 48
شهر پل سفيد فرهاد برزگرصنمي 26
شهر پل سفيد روح اله بابائي ملردي 21
شهر پل سفيد سهراب باقري ملردي 24
شهر پل سفيد محمدابراهيم راستگوكنگلوئي 41
شهر پل سفيد يزدان يونسي 61
شهر پل سفيد عبدالله خادمي ازاندهي 28
شهر پل سفيد عباس يوسفي راد 59
شهر پل سفيد مازيار راعي 42
شهر پل سفيد علي اصغر گرزين تبار 52
شهر پل سفيد ولي اله ستاوند 45
شهر پل سفيد روح اله يونسي ملردي 62
شهر پل سفيد كيوان مختاريان قاديكلائي 56
شهر آلاشت شهرام جمشيدي الاشتي 25
شهر آلاشت سحر سبحاني رودباري 42
شهر آلاشت جمشيد پهلوان 21
شهر آلاشت سهراب نعمتي الاشتي 51
شهر آلاشت حميدرضا اكبري الاشتي 19
شهر آلاشت صادق مسيبي الاشتي 48
شهر آلاشت جمشيد ابراهيم نژاد 15
شهر آلاشت آرش احساني الاشتي 16
شهر آلاشت احمد علي زاده 45
شهر آلاشت شهرام محمدي الاشتي 47
شهر آلاشت احمد اكبري الاشتي 18
شهر آلاشت رويا ذبيحي الاشتي 27
شهر آلاشت سعيد رفعتي الاشتي 41
شهر آلاشت محمدحسين رشيدي الاشتي 29
شهر آلاشت اسفنديار قاسم پورالاشتي 46
شهر آلاشت شيرزاد جمشيدي آلاشتي 26
شهر آلاشت بهمن رشيدي الاشتي 28
شهر آلاشت داود نعمتي الاشتي 49
شهر زير آب حسين اميري عاليه كلائي 21
شهر زير آب محمود اميرپورسرخي 18
شهر زير آب علي سبحاني 52
شهر زير آب علي اصغر راستين 46
شهر زير آب كاظم اميرپورسرخكلائي 17
شهر زير آب حسينعلي قاسمي الاشتي 59
شهر زير آب غلامعباس ربيعي قاديكلائي 48
شهر زير آب محمد خادمي 41
شهر زير آب مسعود ربيعي قادي 47
شهر زير آب ابراهيم حسن پورقادي 27
شهر زير آب حسن اكبرنژاد 16
شهر زير آب حسين قباديان قادي 61
شهر زير آب خاطره اميري 19
شهر زير آب زينب قرباني 62
شهر زير آب ياور حميدي 29
شهر زير آب حسن مهدوي 74
شهر زير آب حسن شورزندسرخي 56
شهر زير آب سيدعلي اصغر عمادي پاشاكلا 57
شهر زير آب احسان رضائي 49
شهر زير آب سعيد قلي نژادسرخكلائي 64
شهر زير آب حسين گودرزي سرخي 69
شهر زير آب مسعود بهروزه 26
شهر زير آب محمدحسين بزرگي 25
شهر زير آب رحمت رضائي 51
شهر زير آب سيدعيسي موسوي نژاد 75
شهر زير آب نرگس قهاري 65
شهر زير آب ميلاد اميني 24
شهر زير آب علي گلي پورگروي 68
بخشداري/فرمانداري شهر/روستا نام نام خانوادگي كد نامزد
بخشداري زيراب روستاي سرخكلا تپه رحمت اله مرادي سرخكلائي 24
بخشداري زيراب روستاي سرخكلا تپه ابوالفضل گودرزي سرخي 19
بخشداري زيراب روستاي سرخكلا تپه سيدجواد عمادي 18
بخشداري زيراب روستاي سرخكلا تپه وهاب رحمتي 16
بخشداري زيراب روستاي سرخكلا تپه رامين علي نژادسرخي 17
بخشداري زيراب روستاي سرخكلا تپه عزيزالله گودرزي سرخي 21
بخشداري زيراب روستاي سرخكلا تپه حسن باقري سرخي 15
بخشداري زيراب معدن زیراب قلي محمدي رودباري 19
بخشداري زيراب معدن زیراب احمد صادقي 18
بخشداري زيراب معدن زیراب احمد مفيدي 21
بخشداري زيراب معدن زیراب نبي اله خب 16
بخشداري زيراب معدن زیراب عبدالرضا ثباتي 15
بخشداري زيراب کنیج کلا محمود قائي 18
بخشداري زيراب کنیج کلا عابد شاطري 17
بخشداري زيراب کنیج کلا سيدداود رسولي 16
بخشداري زيراب کنیج کلا رامين نژادي 19
بخشداري زيراب کنیج کلا محمد خادمي 15
بخشداري زيراب روستاي لولاک لبيور محمد اميري 16
بخشداري زيراب روستاي لولاک لبيور رضا اميري 15
بخشداري زيراب روستاي لولاک لبيور محمدرضا بابائي 19
بخشداري زيراب روستاي لولاک لبيور عباس اميري لولاكي 17
بخشداري زيراب روستاي لولاک لبيور مسعود اميري لولاكي 18
بخشداري زيراب روستاي سوخته سرا سليمان نظام زاده سوخته سرائي 19
بخشداري زيراب روستاي سوخته سرا عين الله نظام زاده 18
بخشداري زيراب روستاي سوخته سرا جعفر حسني سوخته سرائي 16
بخشداري زيراب روستاي سوخته سرا علي اسماعيلي سوخته سرائي 15
بخشداري زيراب ولیلا كميل رمضاني وليلائي 17
بخشداري زيراب ولیلا عباس صمديان وليلائي 21
بخشداري زيراب ولیلا محمدتقي صمدي 18
بخشداري زيراب ولیلا حسن مرادي 25
بخشداري زيراب ولیلا اصغر ذبيحي وليلائي 16
بخشداري زيراب ولیلا علي برزگروليلائي 15
بخشداري زيراب ولیلا ابوالقاسم فتاحي وليلائي 24
بخشداري زيراب ولیلا محمدعلي صمدي 19
بخشداري زيراب روستاي پاشاكلا سيدقاسم عمادي 16
بخشداري زيراب روستاي پاشاكلا سيدمحسن عمادي 17
بخشداري زيراب روستاي پاشاكلا سيدنبي عمادي 18
بخشداري زيراب روستاي پاشاكلا سيدرضا عمادي پاشاكلائي 19
بخشداري زيراب روستاي اتو ادريس سليماني 18
بخشداري زيراب روستاي اتو احمد اسماعيلي 15
بخشداري زيراب روستاي اتو نقي صفائي اتوئي 21
بخشداري زيراب روستاي اتو رستمعلي رستمي 16
بخشداري زيراب روستاي اتو حجت اله شهابي اتوئي 19
بخشداري زيراب روستاي كچيد مسيب اكبري كچيدي 15
بخشداري زيراب روستاي كچيد غلامرضا زارعي 18
بخشداري زيراب روستاي كچيد حسين كاوياني 19
بخشداري زيراب روستاي كچيد محمد تيزوال 16
بخشداري زيراب روستاي كچيد سيدخضراله خدادادي كچيدي 17
بخشداري زيراب روستاي كچيد اصغر كاوياني پيرنعيمي 21
بخشداري زيراب روستاي اميركلا رحمت الله محمودي اميركلائي 18
بخشداري زيراب روستاي اميركلا مسلم اميري 16
بخشداري زيراب روستاي اميركلا اميد اميري 15
بخشداري زيراب روستاي اميركلا محمود عليزاده 17
بخشداري زيراب روستاي لاجيم علي باقري لاجيمي 15
بخشداري زيراب روستاي لاجيم علي اصغر عباس نژادلاجيمي 16
بخشداري زيراب روستاي لاجيم حوا نوري 18
بخشداري زيراب روستاي لاجيم علي فلاح لاجيمي 17
بخشداري زيراب روستاي لاجيم سيف اله هادي نژادلاجيمي 19
بخشداري زيراب روستاي مته كلا حسين عزيزي 19
بخشداري زيراب روستاي مته كلا محمد عزيزي مته كلائي 21
بخشداري زيراب روستاي مته كلا رمضانعلي رضائي مته كلائي 17
بخشداري زيراب روستاي مته كلا علي اكبر دادوي 16
بخشداري زيراب روستاي مته كلا مختار زماني 18
بخشداري زيراب روستاي مته كلا اميرحسين اسماعيلي 15
بخشداري زيراب روستاي مته كلا رحمن قرباني پاشاكلائي 24
بخشداري زيراب روستاي لولاك كسليان قهرمان رضائي 17
بخشداري زيراب روستاي لولاك كسليان فرضعلي غلامي 18
بخشداري زيراب روستاي لولاك كسليان نورالله رئوفي 16
بخشداري زيراب روستاي لولاك كسليان مسعود ملكي لولاكي 19
بخشداري زيراب روستاي لولاك كسليان روح اله برجسته 15
بخشداري زيراب روستاي بهمنان جواد بهمني 17
بخشداري زيراب روستاي بهمنان داريوش بهمني 18
بخشداري زيراب روستاي بهمنان ميكائيل بهمني 21
بخشداري زيراب روستاي بهمنان عابد رحمتي 25
بخشداري زيراب روستاي بهمنان محمد باقري 16
بخشداري زيراب روستاي بهمنان معين بهمني 19
بخشداري زيراب روستاي بهمنان حسين رضا مهري بهمني 26
بخشداري زيراب روستاي بهمنان محمدصادق داداشي 24
بخشداري زيراب روستاي بهمنان نادعلی بابائی بهمنی 15
بخشداري زيراب جوارم عمران دست آوربخش 17
بخشداري زيراب جوارم علي دست آوربخش 16
بخشداري زيراب جوارم فرضعلي خبير 15
بخشداري زيراب جوارم قنبرعلي رحيمي نژاد 18
بخشداري زيراب جوارم مجتبي فولاديان جوارمي 21
بخشداري زيراب جوارم علي سياوشي زنگياني 19
بخشداري زيراب روستاي كارسالار محمدزمان حسن زاده 17
بخشداري زيراب روستاي كارسالار احمد رشيدي كارسالاري 18
بخشداري زيراب روستاي كارسالار ابوالفضل بذاركارسالاري 15
بخشداري زيراب روستاي كارسالار عليرضا حبيبي كارسالاري 16
بخشداري زيراب روستاي كارسالار سيدحسين كمالي كارسالاري 21
بخشداري زيراب روستاي كارسالار مهدي سليمانزاده 19
بخشداري زيراب میرورزان پرويز گرگاني فيروزجاه 16
بخشداري زيراب میرورزان قربانعلي بزرگي پريجا 15
بخشداري زيراب میرورزان صفرعلي گرگاني فيروزجاه 17
بخشداري زيراب میرورزان غفار گرگاني فيروزجاه 18
بخشداري زيراب روستاي ولوكش محمدعلي پوراحمد 16
بخشداري زيراب روستاي ولوكش عبداله پوراحمد 15
بخشداري زيراب روستاي ولوكش رسول سپه سرا 18
بخشداري زيراب روستاي ولوكش شعبانعلي خسروي ولوكشي 17
بخشداري زيراب روستاي پيرنعيم عبدالرحيم ابوطالبي پيرنعيمي 15
بخشداري زيراب روستاي پيرنعيم سيدجمال الدين موسوي 17
بخشداري زيراب روستاي پيرنعيم عزت اله ولي زاده 19
بخشداري زيراب روستاي پيرنعيم موسي ابوطالبي پيرنعيمي 16
بخشداري زيراب روستاي پيرنعيم رمضانعلي ميرزائي سقندنيكلائي 18
بخشداري زيراب روستاي سي پي شعبانعلي حيدري سي پي 16
بخشداري زيراب روستاي سي پي حامد نوري كيا 19
بخشداري زيراب روستاي سي پي فريدون محسني سي پي 18
بخشداري زيراب روستاي سي پي جعفر حيدري سي پي 15
بخشداري زيراب روستاي سي پي محمدرضا حيدري سي پي 17
بخشداري زيراب روستاي سنگنيشت حجت الله مهدوي سنگ نيشتي 19
بخشداري زيراب روستاي سنگنيشت حسين نجفي سنگ نيشتي 21
بخشداري زيراب روستاي سنگنيشت مهدي صمدي 15
بخشداري زيراب روستاي سنگنيشت سيدجواد عمادي 18
بخشداري زيراب روستاي سنگنيشت احمد عالي 16
بخشداري زيراب روستاي سنگنيشت محمدابراهيم عالي سنگ نيشت 17
بخشداري زيراب روستاي وچاد اصغر خادمي بارنگناني 15
بخشداري زيراب روستاي وچاد رسول خادمي بارنگناني 16
بخشداري زيراب روستاي وچاد عباس علي زاده 18
بخشداري زيراب روستاي وچاد رضا دلاوري بارنگناني 17
بخشداري زيراب روستاي وچاد محمد محمدي 19

اشتراک گذاری

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

953 مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 سوادکوه نیوز. محفوظ است.
طراحی و اجرا شرکت یارس